หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน

– สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้- เมืองไทจง – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park -  

 

        เดินทางเดือนสิงหาคม 2562

 

 

Code TPE03
Country
Start From 16,999
Detail Download PDF