ไต้หวั่น หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน

ไต้หวั่น หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน

เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง

 

เดินทางวันที่ 2 กรกฎาคม - 20 ตุลาคม 2562

Code TW01
Country ไต้หวั่น หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน
Start From 12,999
Detail Download PDF