เที่ยวจอร์แดน 7 วัน 4 คืน

เที่ยวจอร์แดน 7 วัน 4 คืน

อัมมาน – มาดาบา –MOUNT NEBO – เครัค– เมืองอคาบาอควาบา – BOAT CRUISE - วาดิรัม (WADI RUM CAMP)- วาดิรัม (WADI RUM) – เพตรา PETRA- เพตรา - DEAD- อัมมาน – อัจลุน -เจอราช 

เดินทางวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 5 มกราคม 2563ดิรัม

Code JD01
Country เที่ยวจอร์แดน 7 วัน 4 คืน
Start From 67,999
Detail Download PDF