Osaka Kyoto Takayama

Osaka Kyoto Takayama

โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - อิออน จัสโก้ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล 

Code JP02
Country Osaka Kyoto Takayama
Start From 23,999
Detail Download PDF