ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ - อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง 
 

เดินทาง พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563

Code HG437
Country ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
Start From 13,888
Detail Download PDF