TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน

TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก - เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ - อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ้นชั้น 89 – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค
 

เดินทาง : 12-16 ก.พ. 63

Code TAI25
Country ไต้หวัน TAIWAN SIMPLE 5 วัน 3 คืน
Start From 21,999
Detail Download PDF