ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน 5 วัน 3 คืน

หนานโถว– หมู่บ้านสายรุ้ง  – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซึเหมินติง - ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย 

เดินทาง : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 

Code qw
Country ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน 5 วัน 3 คืน
Start From 10,888
Detail Download PDF