ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป – ร้านคอสเมติค – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – Germanium Power – ตลาดปลาไทเป– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)  - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – ที่พัก - อุทยานทาโรโกะ – นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป  – ช้อปปิ้งซีเหมินติง– อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– ถนนโบราณสือเฟิ่น-น้ำตกสือเฟิ่น 
 

 

เดินทาง : ธันวาคม 62-มีนาคม 63

Code TE43
Country ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน
Start From 21,999
Detail Download PDF