ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้ - อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด – ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – วัดหลงซาน – อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง  - จิ่วเฟิ่น – เย่หลิ่ว –ร้านเครื่องสำอางค์ – Gloria outlet 

 

เดินทาง 30 มกราคม- 7 มิถุนายน 2563

Code asdf
Country ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน
Start From 22,999
Detail Download PDF