จีน คุนหมิง กุ้ยโจว 4D3N

จีน คุนหมิง กุ้ยโจว 4D3N

เมืองคุนหมิง – เมืองกุ้ยโจว – เมืองซิงอี้ – ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่) – ทะเลสาบหมื่นยอด – ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด – เมืองอันชุ่น - เมืองอันชุน – สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองคุนหมิง - เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน (OPTION) – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทาง 7 มีนาคม - 8 เมษายน 2563

Code asdfg
Country จีน คุนหมิง กุ้ยโจว 4D3N
Start From 10,999
Detail Download PDF