พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3D2N

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3D2N

เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง - พุกาม – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก) – วัดกุโสดอ - เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

เดินทาง 31 ตุลาคม - 21 ธันวาคม 2563

Code asd
Country พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 3D2N
Start From 10,999
Detail Download PDF