Beijin Shanghai Two Cities

Beijin Shanghai Two Cities

ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมินชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน-ช้อปปิ้ง THE PLACE-ร้านปี่เซียะ-ตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ช้อปปิ้งถนนนานกิง-ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก-ถนนเทียนจื่อฝาง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้-วัดพระหยกขาว-ร้านใบชา

Code BJ01
Country Beijing Shanghai Two Cities
Start From 21,999
Detail Download PDF