มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 4 คืน

มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 4 คืน

เตหะราน- มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง –มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - MOSCOW – MURMANSK ล่าแสงเหนือ - MURMANSK ล่าแสงเหนือ - MURMANSK – MOSCOW-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-   METRO - มอสโคว์ 

 


เดินทาง 13 ธันวาคม - 27 มีนาคม 2563

Code mc74
Country มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 4 คืน
Start From 53,888
Detail Download PDF