ไต้หวัน หนาวโถว เจียอี๊ ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน

ไต้หวัน หนาวโถว เจียอี๊ ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้ -  ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  -  ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101 ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน  -   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง  -  นั่งกระเช้าเมาคง – ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89) – วัดหลงซาน – MITSUI OUTLET PARK 

เดินทางวันที่ 28 ธันวาคม ถึง 2 มกราคม 2563

Code TW02
Country
Start From 31,878
Detail Download PDF