Package ไต้หวัน เซใจไปไทเป 4 วัน 2 คืน

Package Description


ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน  4 วัน 2 คืน

ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน

ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว | Beitou Hot Springs Park ซื่อหลินกวนตี๋| ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง ฟรี WIFI ON BUS เดินทาง : ม.ค.- มี.ค.. 63 ราคา 10,888 บาท View Detail