Package ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

Package Description


ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ช้อปปิ้งซีหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทาง พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 ราคา 13,888 บาท View Detail