Package อิตาลี่ สวิซเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศษ 8 วัน 5 คืน

Package Description


อิตาลี่ สวิซเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศษ 8 วัน 5 คืน

อิตาลี่ สวิซเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศษ 8 วัน 5 คืน

ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ หมุนชมวิว 360 องศา พิเศษ !! บริการอาหารกลางวันบนยอดเขาทิตลิส เข้าชม วิมานแห่งจักรพรรดิ "พระราชวังแวร์ซายส์" ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล เข้าชม สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน , ปราสาทสฟอร์เซสโก้ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย , มหาวิหาร ซาเคร เกอร์ , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เดินทางวันที่ 9กุมภาพันธุ์ ถึง 28 พฤษภาคม 2563 ราคา 49,999 บาท View Detail