Package นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

Package Description


นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ เดินทางเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562 ราคา 17,888 บาท View Detail